Svenska mediaköparnas bild av medier, säljare och annonsprodukter

Här kommer senaste nytt om mediabranschen och annonskundernas upplevelse av annonsprodukten, säljaren och mediet.

 

 • Förflyttningen från tryckta till digitala medier fortsätter under 2012.
  Mest väntas mobilt och webb-tv öka. Enligt prognosen växer internetannonseringen med 8 procent under 2012, medan printmedierna fortsätter nedgången som inleddes i slutet av 2011. Sökordsmarknadsföringen växer med 17 procent. (IRM).
 • Medier som lyckas skapa kundrelationer har högre lönsamhet
  Vid tröskelvärdet 10% i Net Promotor Score (NPS = andel ambassadörer minus andelen kritiker) nås högre upplevd prisvärdhet och 20-50% bättre lönsamhet på annonsprodukten. (QS)
 • Löpande uppföljning av annonsprodukten säkrar kundupplevelsen
  I 8 fall av 10 där kunden är missnöjd kan kunden omvändas och bli återvändande kund med dialog eller kompenserande erbjudanden.
 • Säljare som får fel feedback sänker priset
  Genom att jämföra säljgrupper som får löpande feedback på hur de uppfattas av kunderna med de som inte får feedback, kan vi isolera betydelsen av feedback. Säljare som får rätt feedback är bättre på att klara pris-diskussionen. Ett samband som visar sig starkt 2011 och 2010 och prognostiseras fortsätta vara starkt under 2012. (QS)

Swedish media buyers’ view of media buyers and ad products    

Here comes the latest news on the media business and advertising customers’ perception of ad product, vendor and medium.  

 

 • The movement from print to digital media will continue in 2012. Most expected mobile and web TV increase. According to the forecast Internet advertising is growing by 8 percent in 2012, while print media continues the decline that began in late 2011. Keyword marketing is growing by 17 percent. (IRM).
 • Media that manages to create customer relationships have higher profitability At the threshold of 10% of the Net Promoter Score (NPS = proportion of ambassadors minus the share of critics) reached higher perceived value and 20-50% higher profitability on advertising the product. (QS)
 • Continous procurement tracking assured customer experience. In 8 out of 10 cases where the customer is dissatisfied customer can be converted, and become a return customer with dialogue or compensatory offers.
 • Sellers who receive false feedback lowers the price. By comparing the sales teams receive regular feedback on how they are perceived by customers who are not allowed, we can isolate the importance of feedback. Sellers who get the right feedback is more successful in price negotiations. A link that shows strongly in 2011 and 2010 and are forecasted to remain strong in 2012. (QS)