Kundupplevelser som marknadsföring – Net promoter score

Från seminarium 24 mars:

Marknadsföring har länge handlat om att övertyga om företagets förträfflighet via megafonmarknadsföring – att denna tid är över vet vi med säkerhet. Det är ingen nyhet att kundtapp är dyrare än någonsin och att dåliga kundupplevelser sprids som löpeld i sociala medier där de stannar som en misslyckad tatuering på Ibiza. 

Dagens konsumenter och kunder är mer informerade och mer sammankopplade än någonsin. Man kan inte sopa bristande leveranser av varumärkeslöftet under mattan – allting kommer fram. Makten flyttas från marknadschefen till kunden som i varje givet tillfälle skapar varumärket med sina ögon och sin mun. Fler kunder än någonsin ser till kundrecensioner och rekommendationer. Att skapa starka kundrelationer, handlar mer än någonsin om en god leverans, transparens och äkthet.

“Modernt varumärkesbyggande handlar om att fokusera å företagets leveransförmåga som i sin tur innebär organisationens och medarbetarnas samlade förmåga och motivation att leverera det varumärket utlovar”. Thomas Gad, Brandflight.  Thomas, som är internationell varumärkeskonsult, författare och mannen bakom Nokias ”Connecting people” och SAS ”its Scandinavian” inledde seminariet med att ge ett perspektiv till dagens och morgondagens varumärkesutveckling. 

Därefter gick Quicksearch igenom Net promotor score, ett undersökningsverktyg anpassat för löpande mätningar i en värd där rykte och kundupplevelse är nummer ett.
“Att fokusera på Netpromotor score – hur mycket wow som skapas i respektive kundmöte – är den bästa varumärkes mätning jag någonsin stött på. Thomas Gad

Genom att löpande mäta din Net Promotor Score kan du a. Öka andelen återvändande kunder, b. Öka antalet rekommenderande kunder och c. Reducera negativ kundkritik (nWom). Sebastian Wettemark, Marknadschef Quicksearch.

 

From seminar 24 mars

Marketing has for long been about convincing the company’s excellence through megaphone marketing – that this time is over, we know with certainty. Customer churn is more expensive than ever, and bad customer experiences spreads like wildfire in social media. Today’s consumers and customers are more informed and more connected than ever.More customers than ever look to customer reviews and recommendations.

Building strong customer relationships, is more than ever a good delivery, transparency and authenticity. “Modern branding is about focusing on the company’s supply which in turn means the organization and employees’ overall ability and motivation to deliver the brand promise.” Thomas Gad, Fire Flight.

Thomas, who is an international brand consultant, writer and the man behind Nokia’s “Connecting people” and SAS “its Scandinavian” opened the seminar by giving a perspective of current and future brand development.

Then Quicksearch presentets Net promoter score, a research tool designed for continuous measurements where reputation and customer experience is key. “To focus on Netpromotor score – how much wow that is created in each client meeting – is the best brand measurement I’ve ever encountered. Thomas Gad

“By continuously measuring your Net Promoter Score, you can increase share of return customers, recommendation and reduce the negative customer criticism (nWom)”. Sebastian Wettemark, Marketing Quick Search.